องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ place ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองภัยศูนย์
อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

องค์การบริหารส่วนตำบล หนองภัยศูนย์ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 139
account_box ฝ่ายบริหาร
account_box ฝ่ายสภา
(ว่าง)
ส.อบต.หมู่ที่1 บ้านหนองภัยศูนย์
(ว่าง)
ส.อบต.หมู่ที่1 บ้านหนองภัยศูนย์
(ว่าง)
ส.อบต.หมู่ที่2 บ้านนาลาดควาย
(ว่าง)
ส.อบต.หมู่ที่2 บ้านนาลาดควาย
(ว่าง)
ส.อบต.หมู่ที่3 บ้านดอนยานาง
(ว่าง)
ส.อบต.หมู่ที่3 บ้านดอนยานาง
(ว่าง)
ส.อบต.หมู่ที่4 บ้านดอนส้มโฮง
(ว่าง)
ส.อบต.หมู่ที่4 บ้านดอนส้มโฮง
(ว่าง)
ส.อบต.หมู่ที่5 บ้านดอนน้อย
(ว่าง)
ส.อบต.หมู่ที่5 บ้านดอนน้อย
(ว่าง)
ส.อบต.หมู่ที่6 บ้านโนนดู่
(ว่าง)
ส.อบต.หมู่ที่6 บ้านโนนดู่
(ว่าง)
ส.อบต.หมู่ที่7 บ้านโนนหวาย
(ว่าง)
ส.อบต.หมู่ที่7 บ้านโนนหวาย
(ว่าง)
ส.อบต.หมู่ที่8 บ้านคำบอน
(ว่าง)
ส.อบต.หมู่ที่8 บ้านคำบอน
(ว่าง)
ส.อบต.หมู่ที่9 บ้านหนองภัยศูนย์
(ว่าง)
ส.อบต.หมู่ที่9 บ้านหนองภัยศูนย์
(ว่าง)
ส.อบต.หมู่ที่10 บ้านหว้าทอง
(ว่าง)
ส.อบต.หมู่ที่10 บ้านหว้าทอง
(ว่าง)
ส.อบต.หมู่ที่1 บ้านคึมชาด
(ว่าง)
ส.อบต.หมู่ที่1 บ้านคึมชาด
(ว่าง)
ส.อบต.หมู่ที่2 บ้านโนนสงเปลือย
(ว่าง)
ส.อบต.หมู่ที่2 บ้านโนนสงเปลือย
(ว่าง)
ส.อบต.หมู่ที่3 บ้านห้วยบง
(ว่าง)
ส.อบต.หมู่ที่3 บ้านห้วยบง
(ว่าง)
ส.อบต.หมู่ที่4 บ้านสว่างพัฒนา
(ว่าง)
ส.อบต.หมู่ที่4 บ้านสว่างพัฒนา
(ว่าง)
ส.อบต.หมู่ที่5 บ้านหนองกุงพัฒนา
(ว่าง)
ส.อบต.หมู่ที่5 บ้านหนองกุงพัฒนา
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
(นางสาวประภาพรรณ ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์
(นางสาวประภาพรรณ ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์
(นางสาวสวีนา พันทะบัวศรี)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
(นางสาวสวีนา พันทะบัวศรี)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
(ว่าง)
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
(ว่าง)
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นางทรรศนพร สงครินทร์)
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นางทรรศนพร สงครินทร์)
ผู้อำนวยการกองช่าง
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
account_box สำนักปลัด
(ว่าง)
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
(ว่าง)
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
(นายจันทรัตน์ คำบุญเมือง)
นิติกรชำนาญการ
(นายจันทรัตน์ คำบุญเมือง)
นิติกรชำนาญการ
(นางมลิวรรณ พานทอง)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
(นางมลิวรรณ พานทอง)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
(ว่าง)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(ว่าง)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(ว่าง)
นักทรัพยากรบุคคล
(ว่าง)
นักทรัพยากรบุคคล
(นายแทนไท นามเส)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
(นายแทนไท นามเส)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
(จ.ส.อ.อลงกรณ์ แสนสวาท)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
(จ.ส.อ.อลงกรณ์ แสนสวาท)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
(ส.อ.ณัฐวุฒิ สิมดี)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
(ส.อ.ณัฐวุฒิ สิมดี)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
(นางสาวรุจาภา จันทสาร)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นางสาวรุจาภา จันทสาร)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นางสาวเอมมิกา ผดุงศิลป์)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(นางสาวเอมมิกา ผดุงศิลป์)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(นางสาวลลิตา มุงคุณ)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
(นางสาวลลิตา มุงคุณ)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
(นายจีรศักดิ์ บัวขาว)
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
(นายจีรศักดิ์ บัวขาว)
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
(นางสาวชุลีพร จ่าหล้า)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
(นางสาวชุลีพร จ่าหล้า)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
(นายสิทธิวัช ภานุวงศ์)
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
(นายสิทธิวัช ภานุวงศ์)
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
(นายประยูร คณาศรี)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(นายประยูร คณาศรี)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(นายปราการ ไชยศึก)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(นายปราการ ไชยศึก)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(นายบุญรอง ดวงมาลา)
คนขับรถยนต์
(นายบุญรอง ดวงมาลา)
คนขับรถยนต์
(นายพงษ์สันต์ สุทธิอาจ)
คนขับรถยนต์
(นายพงษ์สันต์ สุทธิอาจ)
คนขับรถยนต์
(นายภัทร รักถิ่นบ้านเกิด)
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
(นายภัทร รักถิ่นบ้านเกิด)
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
(นางสาวประกายดาว บัวเก่า)
แม่บ้าน
(นางสาวประกายดาว บัวเก่า)
แม่บ้าน
(ว่าง)
คนสวน
(ว่าง)
คนสวน
(นางสาวศรีนวล อังกาบ)
คนงานทั่วไป
(นางสาวศรีนวล อังกาบ)
คนงานทั่วไป
(นายวรวิทย์ ประศาสตร์ศิลป์)
คนงานทั่วไป
(นายวรวิทย์ ประศาสตร์ศิลป์)
คนงานทั่วไป
account_box กองคลัง
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นางซ่อนกลิ่น รัตนเวฬุ)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
(นางซ่อนกลิ่น รัตนเวฬุ)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
(นางพิกุลทอง นนตะบุตร)
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฎิบัติการ
(นางพิกุลทอง นนตะบุตร)
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฎิบัติการ
(ว่าง)
นักวิชาการพัสดุ
(ว่าง)
นักวิชาการพัสดุ
(นางสาวดวงใจ สุวรรณบุตร)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
(นางสาวดวงใจ สุวรรณบุตร)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
(นางเยาวมาล อินถา)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
(นางเยาวมาล อินถา)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
(นายจักรี ศรีรัตนกุล)
ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ
(นายจักรี ศรีรัตนกุล)
ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ
(นางสาววชิรญาณ์ ผาดำ)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
(นางสาววชิรญาณ์ ผาดำ)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
(นางสาวพรทิพย์ ถาวงษ์กลาง)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(นางสาวพรทิพย์ ถาวงษ์กลาง)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(นางสาวสุพรรษา ลีแก้ว)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
(นางสาวสุพรรษา ลีแก้ว)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
(นางประภาภรณ์ เศรษฐบดี)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
(นางประภาภรณ์ เศรษฐบดี)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
(นายอรรคกร ชัยลุน)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นายอรรคกร ชัยลุน)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นายชัยวัฒน์ นนท์มุติ)
คนงานทั่วไป
(นายชัยวัฒน์ นนท์มุติ)
คนงานทั่วไป
account_box กองช่าง
(นางทรรศนพร สงครินทร์)
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นางทรรศนพร สงครินทร์)
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นายทศพล วิชัย)
สถาปนิกปฎิบัติการ
(นายทศพล วิชัย)
สถาปนิกปฎิบัติการ
(นายจงเจริญ วงศ์ศิริธรรมโชติ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
(นายจงเจริญ วงศ์ศิริธรรมโชติ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
(นายพงศ์ธนา จันทร์ปุ่ม)
นายช่างโยธาปฎิบัติงาน
(นายพงศ์ธนา จันทร์ปุ่ม)
นายช่างโยธาปฎิบัติงาน
(นายฉลอง เปดี)
ผู้ช่วยช่างโยธา
(นายฉลอง เปดี)
ผู้ช่วยช่างโยธา
(นางสาวอุบล ธิลา)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นางสาวอุบล ธิลา)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นายโสวัตร สร้อยหา)
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
(นายโสวัตร สร้อยหา)
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
(นายภาสกรณ์ ขุนแก้ว)
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
(นายภาสกรณ์ ขุนแก้ว)
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
(นางสาวทิพวรรณ พรมโคตร)
คนงานทั่วไป
(นางสาวทิพวรรณ พรมโคตร)
คนงานทั่วไป
(นางสาวพัชราภา สิมดี)
คนงานทั่วไป
(นางสาวพัชราภา สิมดี)
คนงานทั่วไป
(นายโกญจนาท มิสาธรรม)
คนงานทั่วไป
(นายโกญจนาท มิสาธรรม)
คนงานทั่วไป
(ว่าง)
คนงานทั่วไป
(ว่าง)
คนงานทั่วไป
account_box กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นายศตนารถ สีหาบง)
นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ
(นายศตนารถ สีหาบง)
นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ
(นางสาววิภาวี บุญใบ)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นางสาววิภาวี บุญใบ)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นางสาวสุนิสา โคตรนายูง)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข
(นางสาวสุนิสา โคตรนายูง)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข
(นายอรุณ พิมโม้)
คนขับรถยนต์
(นายอรุณ พิมโม้)
คนขับรถยนต์
(ว่าง)
คนงานทั่วไป
(ว่าง)
คนงานทั่วไป
account_box กองการศึกษา-ศาสนา-และวัฒนธรรม
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
(นางกรรนิการ์ จิตเจริญ)
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
(นางกรรนิการ์ จิตเจริญ)
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
(นางกนกกาญจน์ เปดี)
ครู
(นางกนกกาญจน์ เปดี)
ครู
(นางสุนีภรณ์ ชิดปลัด)
ครู
(นางสุนีภรณ์ ชิดปลัด)
ครู
(นางสาวประนอม ยะรี)
ครู
(นางสาวประนอม ยะรี)
ครู
(นางสาวศรัญญา ศรีพันธบุตร)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นางสาวศรัญญา ศรีพันธบุตร)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นายเกรียงไกร บุญสมัคร)
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
(นายเกรียงไกร บุญสมัคร)
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
(นางลัดดาวัลย์ วงศ์ศิริธรรมโชติ)
ผู้ดูแลเด็ก
(นางลัดดาวัลย์ วงศ์ศิริธรรมโชติ)
ผู้ดูแลเด็ก
(นางวาสนา ทาระขะจัด)
ผู้ดูแลเด็ก
(นางวาสนา ทาระขะจัด)
ผู้ดูแลเด็ก
(นางเกียรติสุดา มุงคุณ)
ผู้ดูแลเด็ก
(นางเกียรติสุดา มุงคุณ)
ผู้ดูแลเด็ก
(นางมุกดา อดทน)
ผู้ดูแลเด็ก
(นางมุกดา อดทน)
ผู้ดูแลเด็ก
account_box กองสวัสดิการสังคม
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
(ว่าง)
นักพัฒนาชุมชน
(ว่าง)
นักพัฒนาชุมชน
นางสาวธัญลักษณ์ คำกุณา
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นางสาวธัญลักษณ์ คำกุณา
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นางสาวนิภาภรณ์ ยอดจันทร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นางสาวนิภาภรณ์ ยอดจันทร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
(นางสาวน้ำทิพย์ เทานางาม)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นางสาวน้ำทิพย์ เทานางาม)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
account_box หน่วยตรวจสอบภายใน
(ว่าง)
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
(ว่าง)
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
(นางสาวศิริลักษณ์ ทิศเพ็ญ)
ผู้ช่วยนักวิชาการตรวจสอบภายใน
(นางสาวศิริลักษณ์ ทิศเพ็ญ)
ผู้ช่วยนักวิชาการตรวจสอบภายใน
บุคลากรภายใน
account_box ผู้บริหารหน่วยงาน
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
play_arrow มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
play_arrow มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
play_arrow มาตรการภายในเพื่อการป้องกันการทุจริต
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow ข้อมูลการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
play_arrow มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
play_arrow การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
play_arrow มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
play_arrow มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
play_arrow การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
play_arrow การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี