messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ place ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองภัยศูนย์
อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
(นางสาวประภาพรรณ ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์
โทร : 085-6835777
(นางสาวสวีนา พันทะบัวศรี)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 091-0120443
นางสุริยา อำพะวา
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
(นางสาวนงนุช แสนกอง)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นายทรงชัย ราชภักดี)
ผู้อำนวยการกองช่าง
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
(นางสุกฤตา สุโอษฐ)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์