messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ place ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองภัยศูนย์
อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู
account_box กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นางสาวสวีนา พันทะบัวศรี)
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(ว่าง)
นักวิชาการสาธารณสุข
(นางสาวชุติปภา ปานแก้ว)
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
(นางสาวสุนิสา โคตรนายูง)
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
(นางสาววิภาวี บุญใบ)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นายสุชาติ เที่ยงกระโทก)
คนขับรถยนต์
(นางสาวสุกานดา นาคำ)
คนงานทั่วไป

× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์