messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ place ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองภัยศูนย์
อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู
account_box กองการศึกษา-ศาสนา-และวัฒนธรรม
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
(นางกรรนิการ์ จิตเจริญ)
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
(นางกนกกาญจน์ เปดี)
ครู
(นางสุนีภรณ์ ชิดปลัด)
ครู
(นางสาวประนอม ยะรี)
ครู
(นางลัดดาวัลย์ วงศ์ศิริธรรมโชติ)
ผู้ดูแลเด็ก
(นางวาสนา ทาระขะจัด)
ผู้ดูแลเด็ก
(นางเกียรติสุดา มุงคุณ)
ผู้ดูแลเด็ก
(นางมุกดา อดทน)
ผู้ดูแลเด็ก
(นายเกรียงไกร บุญสมัคร)
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
(นางสาวศรัญญา ศรีพันธบุตร)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(ว่าง)
เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน
(ว่าง)
เจ้าพนักงานธุรการ
(ว่าง)
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์