messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ place ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองภัยศูนย์
อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู
account_box กองคลัง
(นางสาวนงนุช แสนกอง)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นางสาวดวงใจ สุวรรณบุตร)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
(ว่าง)
นักวิชาการเงินและบัญชี
(ว่าง)
นักวิชาการพัสดุ
(ว่าง)
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
(นางเยาวมาล อินถา)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
(นางสาวพรทิพย์ ถาวงษ์กลาง)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(นางสาวสุพรรษา ลีแก้ว)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
(นางประภาภรณ์ เศรษฐบดี)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวอาภาพร พิมพ์โม้
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
(ว่าง)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(ว่าง)
คนงานทั่วไป

× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์