ระบบจองคิว การให้บริการ ONLINE

วันที่จะเข้ารับบริการ
     

ข้อมูลผู้ขอรับบริการ คู่มือการใช้งานระบบ E-services
คำนำหน้า
ชื่อ
สกุล
อายุ
หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน
โทรศัพท์

มีความประสงค์ให้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ รับบริการดังนี้ ดังนี้
รายละเอียดการขอรับบริการ


(ระบบจะทำการบันทึกหมายเลข ip ของท่านเพื่อการตรวจสอบ)


ใส่ code: