messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ place ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองภัยศูนย์
อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู
account_box สำนักปลัด
นางสุริยา อำพะวา
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
(นายจันทรัตน์ คำบุญเมือง)
นิติกรชำนาญการ
(นางสาวสุดาภรณ์ สุริยะสิงห์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาวพรทิพย์ พลราชม
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
(นายแทนไท นามเส)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
(ส.อ.ณัฐวุฒิ สิมดี)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
(นางสาวกนกรัตน์ ทาปลัด)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
(ว่าง)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(นางสาวเอมมิกา ผดุงศิลป์)
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
(นางสาวลลิตา มุงคุณ)
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(นายจีรศักดิ์ บัวขาว)
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
(นางสาวรุจาภา จันทสาร)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นางสาวชุลีพร จ่าหล้า)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นายสิทธิวัช ภานุวงศ์)
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
(นายประยูร คณาศรี)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(นายปราการ ไชยศึก)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(นายบุญรอง ดวงมาลา)
คนขับรถยนต์
(นายพงษ์สันต์ สุทธิอาจ)
คนขับรถยนต์
(นายภัทร รักถิ่นบ้านเกิด)
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
(นางสาวประกายดาว บัวเก่า)
แม่บ้าน
นายหนาย เทียมแก้ว
คนสวน
(นางสาวศรีนวล อังกาบ)
คนงานทั่วไป
(นายวรวิทย์ ประศาสตร์ศิลป์)
คนงานทั่วไป
(ว่าง)
นักจัดการงานทั่วไป

× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์