messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ place ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองภัยศูนย์
อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู
account_box ฝ่ายสภา
นายณัฐวุฒิ นนท์มุติ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์
โทร : 087-2172748
นายมิตร จันพรมมี
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์
โทร : 087-2383287
นางสาวประภาพรรณ ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์
นายรังสิทธิ์ ทำสีทา
ส.อบต.หมู่ที่1 บ้านหนองภัยศูนย์
โทร : 097-9741226
นายศักดิ์สิทธิ์ ธรรมคุณ
ส.อบต.หมู่ที่3 บ้านดอนยานาง
โทร : 084-4308024
นายประเสริฐ ชัยศรี
ส.อบต.หมู่ที่5 บ้านดอนน้อย
โทร : 081-1834800
นายทองสุข วงษ์ยา
ส.อบต.หมู่ที่6 บ้านโนนดู่
โทร : 083-8918060
นายประภาส แก้วอาจ
ส.อบต.หมู่ที่7 บ้านโนนหวาย
โทร : 082-1234543
นายมิตร นุชิต
ส.อบต.หมู่ที่8 บ้านคำบอน
โทร : 081-9751251
นายสอน พรมโคตร
ส.อบต.หมู่ที่9 บ้านหนองภัยศูนย์
โทร : 086-2403393
นายลา พุฒทอง
ส.อบต.หมู่ที่10 บ้านหว้าทอง
โทร : 062-8833234
นายวิชัย ปาลา
ส.อบต.หมู่ที่1 บ้านคึมชาด
โทร : 095-3513518
นายประพันธ์ ศรีจันทะ
ส.อบต.หมู่ที่2 บ้านโนนสงเปลือย
โทร : 089-9425899
นายอภิชาติ ธิรา
ส.อบต.หมู่ที่3 บ้านห้วยบง
โทร : 065-6989830
นางจินตนา บุญหล้า
ส.อบต.หมู่ที่4 บ้านสว่างพัฒนา
โทร : 065-6911239
นางจิตต์ภัทรา ตาปะบุตร
ส.อบต.หมู่ที่5 บ้านหนองกุงพัฒนา
โทร : 063-3296464

× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์