องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ place ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองภัยศูนย์
อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

องค์การบริหารส่วนตำบล หนองภัยศูนย์ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 157
account_box ฝ่ายสภา
(ว่าง)
ส.อบต.หมู่ที่1 บ้านหนองภัยศูนย์
(ว่าง)
ส.อบต.หมู่ที่1 บ้านหนองภัยศูนย์
(ว่าง)
ส.อบต.หมู่ที่2 บ้านนาลาดควาย
(ว่าง)
ส.อบต.หมู่ที่2 บ้านนาลาดควาย
(ว่าง)
ส.อบต.หมู่ที่3 บ้านดอนยานาง
(ว่าง)
ส.อบต.หมู่ที่3 บ้านดอนยานาง
(ว่าง)
ส.อบต.หมู่ที่4 บ้านดอนส้มโฮง
(ว่าง)
ส.อบต.หมู่ที่4 บ้านดอนส้มโฮง
(ว่าง)
ส.อบต.หมู่ที่5 บ้านดอนน้อย
(ว่าง)
ส.อบต.หมู่ที่5 บ้านดอนน้อย
(ว่าง)
ส.อบต.หมู่ที่6 บ้านโนนดู่
(ว่าง)
ส.อบต.หมู่ที่6 บ้านโนนดู่
(ว่าง)
ส.อบต.หมู่ที่7 บ้านโนนหวาย
(ว่าง)
ส.อบต.หมู่ที่7 บ้านโนนหวาย
(ว่าง)
ส.อบต.หมู่ที่8 บ้านคำบอน
(ว่าง)
ส.อบต.หมู่ที่8 บ้านคำบอน
(ว่าง)
ส.อบต.หมู่ที่9 บ้านหนองภัยศูนย์
(ว่าง)
ส.อบต.หมู่ที่9 บ้านหนองภัยศูนย์
(ว่าง)
ส.อบต.หมู่ที่10 บ้านหว้าทอง
(ว่าง)
ส.อบต.หมู่ที่10 บ้านหว้าทอง
(ว่าง)
ส.อบต.หมู่ที่1 บ้านคึมชาด
(ว่าง)
ส.อบต.หมู่ที่1 บ้านคึมชาด
(ว่าง)
ส.อบต.หมู่ที่2 บ้านโนนสงเปลือย
(ว่าง)
ส.อบต.หมู่ที่2 บ้านโนนสงเปลือย
(ว่าง)
ส.อบต.หมู่ที่3 บ้านห้วยบง
(ว่าง)
ส.อบต.หมู่ที่3 บ้านห้วยบง
(ว่าง)
ส.อบต.หมู่ที่4 บ้านสว่างพัฒนา
(ว่าง)
ส.อบต.หมู่ที่4 บ้านสว่างพัฒนา
(ว่าง)
ส.อบต.หมู่ที่5 บ้านหนองกุงพัฒนา
(ว่าง)
ส.อบต.หมู่ที่5 บ้านหนองกุงพัฒนา
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
play_arrow มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
play_arrow มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
play_arrow มาตรการภายในเพื่อการป้องกันการทุจริต
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow ข้อมูลการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
play_arrow มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
play_arrow การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
play_arrow มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
play_arrow มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
play_arrow การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
play_arrow การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี